วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

พัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สู่การส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ผลักดันการเปิดตลาดสู่ต่างประเทศ

3. พัฒนาด้านงานวิชาการและโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรม

4. ผลักดันการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย

Close Bitnami banner
Bitnami