โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณสุพจน์ สุขพิศาล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณสุพจน์ สุขพิศาล ประธาน
คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ
คุณปริญญา เขตคาม รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ กฎหมายและภาษี
คุณธันธัช ฤทธิ์น้ำ รองประธานฝ่ายวิชาการและโลจิสติกส์
คุณอริยะ ทวนทอง รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณอำพล หอมปลื้ม เลขาธิการ
คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ รองเลขาธิการ
คุณสิริกร สุทธิจิตรานนท์ เหรัญญิก
คุณจีระ อุดมศิลป์ กรรมการ
คุณกรกฤช จุฬางกูร กรรมการ
คุณคณุตม์ นิรันตสุขรัตน์ กรรมการ
คุณพงศ์สรรค์ โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
คุณศิรพรรณ อ่อนอรรถ กรรมการ
คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช กรรมการ
คุณเอกศิริ ศิริพัฒน์ กรรมการ
หม่อมหลวง สมรมาศ โพธิ์ศิริสุข กรรมการ
คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการ
คุณณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน กรรมการ
คุณเกยุวัลย์ อุชณกรกุล กรรมการ
คุณสุพรชัย รัตนสินธ์วงศ์ กรรมการ
คุณเลอฤทธิ์ สินรักษา กรรมการ
คุณพัชราภา กิตะพาณิชย์ กรรมการ

 

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami