โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุพจน์ สุขพิศาล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุพจน์ สุขพิศาล ประธาน
นายอำพล หอมปลื้ม กรรมการ
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
นางอนุษฐา เชาว์วิศิฐ กรรมการ
นางกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช กรรมการ
นายปริญญา เขตคาม กรรมการ
นายคณุตม์ นิรันตสุขรัตน์ กรรมการ
นายอริยะ ทวนทอง กรรมการ
นางสาวศิรพรรณ อ่อนอรรถ กรรมการ
นางสาวยศรา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการ
นางสาวสิริกร สุทธิจิตรานนท์ กรรมการ
นางสาววิชุตา ยังมีสุข กรรมการ
นายไพชยนต์ คู่ความดี กรรมการ
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน กรรมการ
นายพงศ์สรรค์ โค้วคชาภรณ์ กรรมการ
นายเลอฤทธิ์ สินรักษา กรรมการ
นายจีระ อุดมศิลป กรรมการ
นายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการ
หม่อมหลวง สมรมาศ โพธิ์ศิริสุข กรรมการ
นางเกยุวัลย์ อุชณกรกุล กรรมการ

 

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami