โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอมฤต ฟรานเซน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์
คุณอมฤต ฟรานเซน ประธาน
ดร.ดิฐ อัศวพลังพรหม รองประธาน
คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ รองประธาน
คุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล รองประธาน/เหรัญญิก
คุณปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขาธิการ
คุณกลยุทธ สุขประเสริฐ กรรมการ
คุณวันชาติ สุทธิวรรณ กรรมการ
คุณพันธกานต์ ชนะกุล กรรมการ
คุณอุมาพร สุเมธกิจการ กรรมการ
คุณนภาดา ทรานุรักษ์กุล กรรมการ
คุณอัครพล สุขตา กรรมการ
คุณศักดิ์พัฒน์ วิทยศักดิ์ กรรมการ
คุณสรณ์ปกรณ์ ศิรการบัณฑิตย์ กรรมการ
คุณพีรวีท์ จรัสสิริกุลชัย กรรมการ
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการ
คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ กรรมการ
คุณกร เธียรนุกุล ที่ปรึกษา
คุณนภาพร อยุ่เบิก ที่ปรึกษา
คุณประกิต สังข์ป่า ที่ปรึกษา

 

Close Bitnami banner
Bitnami