โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มดิจิทัล วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอมฤต ฟรานเซน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์
คุณอมฤต ฟรานเซน ประธาน
คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ รองประธาน ฝ่ายกฎหมายและระเบียบกรรมการและสมาชิก
คุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล รองประธาน ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน
คุณเกริกพงศ์ งาทวีสุข รองประธาน ฝ่ายสื่อสารกลุ่มอุตสาหกรรมและโฆษก
คุณอัครพล สุขตา รองประธาน ฝ่ายต่างประเทศ
คุณพันธกานต์ ชนะกุล รองประธาน และเหรัญญิก
คุณปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขาธิการ
คุณกลยุทธ สุขประเสริฐ รองเลขาธิการ
คุณสรณ์ปกรณ์ ศิรการบัณฑิตย์ รองเลขาธิการ
ดร.ดิฐ อัศวพลังพรหม กรรมการ
คุณพีรวีท์ จรัสสิริกุลชัย กรรมการ
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการ
คุณกร เธียรนุกุล กรรมการ
คุณสาทิศ กวินวุฒิกุล กรรมการ
คุณวุฒิพร ทักษิณวราจาร กรรมการ
คุณชนภัทร รุจิวนารมณ์ กรรมการ
คุณวันวิสาข์ จันทระ กรรมการ
คุณชลิดา ชาญสุรีย์ กรรมการ
คุณประกิต สังข์ป่า ที่ปรึกษา

 

Close Bitnami banner
Bitnami