วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือ ภายในประเทศให้เข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่สากล

Close Bitnami banner
Bitnami