โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธาน
นายวิทวัส สมุทรานท์ รองประธาน
น.ต.เจริญพร เจริญธรรม รองประธาน
นายเจษ จินดาศักดิ์ชัย เลขาธิการ
นางเปรมจิตต์ เนาวสัยศรี กรรมการ
นายเวช วิภาตกนก กรรมการ
นางอุนนดา พฤฒินารากร กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami