โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายภัทรวิน จงวิศาล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นายภัทรวิน จงวิศาล ประธาน
นายวิทวัส สมุทรานนท์ รองประธาน
นายเจษ จินดาศักดิ์ชัย เลขาธิการ
น.ต.เจริญพร เจริญธรรม กรรมการ
นางเปรมจิตต์ เนาวสัยศรี กรรมการ
นางอุนนดา พฤฒินารากร กรรมการ
นายสุนทร กองรักษเวช กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami