โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธาน
นายชนะ อัษฎาธร รองประธาน
นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ เลขาธิการ
ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย เหรัญญิก
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ
นายคมกริช นาคะลักษณ์ กรรมการ
นายยุทธนา ผาณิตพิเชฐวงศ์ กรรมการ
นายนพพร ว่องวัฒนสิน กรรมการ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ
นายวิวัฒน์ ตั้งปอง กรรมการ
นายทิฐิกร อัษฎาธร กรรมการ
นายปริวัฒก์ กาญจนธนา กรรมการ
นายนครินทร์ เนตรจรัสแสง กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami