โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายชลัช ชินธรรมมิตร์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ประธาน
นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธาน
นายชนะ อัษฎาธร รองประธาน
นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ เลขาธิการ
นายยุทธนา ผาณิตพิเชฐวงศ์ เหรัญญิก
นายคมกริช นาคะลักษณ์ กรรมการ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน กรรมการ
นายทิฐิกร อัษฎาธร กรรมการ
ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการ
นายวิวัฒน์ ตั้งปอง กรรมการ
นายนครินทร์ เนตรจรัสแสง กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami