วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งปัจจุบัน เเละอนาคต
2. เพื่อให้ชุมนเเละอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเเละเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพิ่มโอกาสในการเเข่งขันกับต่างประเทศได้
4. เพื่อช่วยเหลือ เเละร่วมกันเเก้ไขปัญหาต่างไในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการ
5. เพื่อเป็นตัวเเทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการร่วมเเสดงความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบทั้งจากเวทีในประเทศ เเละต่างประเทศ กรอบการดำเนินงานกลุ่มฯปิโตรเคมี วาระปี 2555 – 2557

Close Bitnami banner
Bitnami