โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธาน
นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ รองประธาน
นางวราวรรณ ทิพพาวนิช รองประธาน
นายอภิชัย เจริญสุข รองประธาน
นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ รองประธาน
นายเสขสิริ ปิยะเวช รองประธาน
นายสุพจน์ เกตุโตประการ รองประธาน
นายสุรวุฒิ เปรมโยธิน เลขาธิการ
นายณัฐพล จุนเจือจาน เลขาธิการ
นางศรัณยา รัตตะรมย์ เหรัญญิกและนายทะเบียน
นางสาวณศิภัสร์ จิระโอฬารวิชญ์ กรรมการ
นายชฎาวุฒิ เนตรประไพกุล กรรมการ
นายพรชัย พิชิตวุฒิกร กรรมการ
นายณรงค์ชัย แก้วนาค กรรมการ
นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ กรรมการ
นายอติชาติ ไชยศุภรากุล กรรมการ
นายกฤตนน ยืนยิ่ง กรรมการ
นายวิชิต พูนพัฒนาทรัพย์ กรรมการ
นายวิโรจน์ เลิศสลัก กรรมการ
นายปริญญวัฒน์ ธงศรีเจริญ กรรมการ
นายประทรรศ์ สูตะบุตร กรรมการ
นางวีนัส จันทชีวกุล กรรมการ
นางสาวพรหมพร สิ้นโศรก กรรมการ
นางสาวอนุสรา สุทธิกุลเวทย์ กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ เธียรธนวาณิชย์ กรรมการ
นายปิยะ สุรีย์ กรรมการ
นายจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา กรรมการ
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami