วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

นโยบายหลัก

นโยบายการดำเนินงาน ปี 2565 – 2567

ลดก๊าซเรือนกระจก โดยผลักดันการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เป็นความร่วมมือของประชาคมโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation: Thailand NDC) กำหนดให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ลดการปล่อย CO2 จำนวน 300,000 t-CO2 ในปี 2573 ด้วยมาตรการทดแทนปูนเม็ด

เป้าหมาย : บรรลุเป้าหมายลดการปล่อย CO2 ตาม Thailand NDC และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และต่อพันธะความตกลงระหว่างประเทศ

เหมืองใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามนโยบายรัฐบาล อนาคตเป็นแหล่งน้ำและจุดเรียนรู้สำหรับชุมชน

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กำหนดให้การอนุญาตให้ทำเหมืองให้พิจารณาอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน

TCMA ร่วมประกาศเจตนารมณ์ธรรมาภิบาลเหมืองแร่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมและสุขภาพประชาชน และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน

เป้าหมาย : เป็นต้นแบบความร่วมมือการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า และพัฒนาพื้นที่เพื่อชุมชนใช้ประโยชน์ในอนาคต ส่งผลให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สร้าง Ecosystem สำหรับการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste) จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

สังคมโลกให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ข้อ 12 ว่าด้วยเรื่องบทบาทของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste) จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อชุมชน เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม และทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมาย : เป็นต้นแบบความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ

นโยบายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ

Close Bitnami banner
Bitnami