กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกรายของไทย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อร่วมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน...