โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายนภดล รมยะรูป

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายนภดล รมยะรูป ประธาน
นายระพี สุขยางค์ เลขาธิการ
นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล กรรมการ
นายสุรชัย นิ่มละออ กรรมการ
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
นายสิทธิชัย ศิริอยู่วิทยา กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami