โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายชนะ ภูมิ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายชนะ ภูมี ประธาน
นายนภดล รมยะรูป รองประธาน
นายระพี สุขยางค์ รองประธาน
นายศิวะ มหาสันทนะ รองประธาน
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ รองประธาน
นายระพี สุขยางค์ เลขาธิการ
นายวรายุทธ เสริมศักดิ์สกุล เหรัญญิก/นายทะเบียน
นายวสันต์ อมิตรสูญ กรรมการ
นายสยามรัฐ สุทธานุกูล ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายศาณิต เกษสุวรรณ ที่ปรึกษา
Close Bitnami banner
Bitnami