โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายภรัณ เต็งอำนวย รองประธาน
ภก.ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี รองประธาน
นางสาวสินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์ เลขาธิการ
นายอุดมศักดิ์ ชื่นครุฑ เหรัญญิก
ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ กรรมการ
นายสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการ
นายเมธา สิมะวรา กรรมการ
นายพัชรพล โปษะกฤษณะ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami