โครงสร้างคณะกรรมการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธาน
นายภรัณ เต็งอำนวย รองประธาน
ภก.ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี รองประธาน
นางสาวสินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์ เลขาธิการ
นางสาววารุณี มหาชนก เหรัญญิก
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ กรรมการที่ปรึกษา
นางปานใจ เหมืองสิน กรรมการ
นายสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการ
นายเมธา สิมะวรา กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami