วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำของอาเซียนในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน

Close Bitnami banner
Bitnami