โครงสร้างคณะกรรมการอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณจารุเดช คุณะดิลก

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกิตติมศักดิ์
คุณจารุเดช คุณะดิลก ประธาน
คุณบุญเลิศ ชดช้อย รองประธาน
คุณแสงจันทร์ ปาสาณพันธุ์ รองประธาน
คุณสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์ รองประธาน
คุณปุณยวีร์ ฤทธิ์ฉิ้ม รองประธาน
คุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ รองประธาน
ดร.ณพสิทธิ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง เลขาธิการ
คุณสุภาพร แจ่มสุวรรณ เหรัญญิก
คุณหัตถชัย สันติเจริญเลิศ นายทะเบียน
ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ กรรมการ
คุณพีระวัฒน์ ทองคำ กรรมการ
คุณโสภณ จีนพงษ์ กรรมการ
คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก กรรมการ
คุณสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการ
คุณชัยวัฒน์ เจริญผล กรรมการ
คุณวรัญชลี สุวรรณพิมลกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami