โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกิตติมศักดิ์
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ เจริญผล ที่ปรึกษา
นายปริวัตร อัครพิมาน ที่ปรึกษา
นายพีระวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษา
นางสาวปุณยวีร์ ฤทธิ์ฉิ้ม ที่ปรึกษา
นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธาน
นายบุญเลิศ ชดช้อย รองประธาน
ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ รองประธาน
นางสาวแสงจันทร์ ปาสาณพันธุ์ รองประธาน
นายสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์ รองประธาน
นายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธาน
ดร.ณพสิทธิ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง เลขาธิการ
นางสุภาพร แจ่มสุวรรณ เหรัญญิก
นายหัตถชัย สันติเจริญเลิศ กรรมการ/นายทะเบียน
นางสาวกุลลดา สุพานิชวาทิน กรรมการ
นายตราทัศ อาพัทธนานนท์ กรรมการ
นางนัยนา วรรณวิสูตร กรรมการ
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการ
นายจารุเดช คุณะติลก กรรมการ
นายโสภณ จีนพงษ์ กรรมการ
นายสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami