โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน
นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย รองประธานฯ
นายยุทธนา เจริญวงศ์ รองประธานฯ
นายดอน ทยาทาน เลขาธิการฯ
นางสาวนิตยา เนตรชลายุทธ เหรัญญิก
นายมารุต ยิบกาญจนา กรรมการ
นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ กรรมการ
นายมนัสชัย คงรักษ์กวิน กรรมการ
นายประภาส ภูดล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami