โครงสร้างคณะกรรมการกลุมอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายฮาราลด์ ลิงค์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน
นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย รองประธานฯ
นายยุทธนา เจริญวงศ์ รองประธานฯ
นายมารุต ยิบกาญจนา กรรมการ
นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ กรรมการ
นายประภาส ภูดล กรรมการ
นายรัสเซล วิลเลียม อะมอร กรรมการ
นายดอน ทยาทาน เลขาธิการ
นางสาวนิตยา เนตรชลายุทธ เหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami