วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศและทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานหมุนเวียนในระดับภูมิภาคอาเซียน

Close Bitnami banner
Bitnami