โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธาน
คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธาน ด้านพลังงานชีวมวล
คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองประธาน ด้านพลังงานแสงอาทิตย์
คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานด้านอนุรักษ์พลังงาน และ Grid Modernization
คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธาน ด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ
คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธาน ด้านระบบกักเก็บพลังงาน
คุณทวี จงควินิต รองประธาน ด้านพลังงานขยะ
คุณวัชรพงศ์ เข็มแก้ว รองประธานด้านพลังงานลม
คุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี รองประธานด้านต่างประเทศ
คุณธวัช ผลความดี รองประธานด้านมาตรฐาน
คุณปรีชา เอกคุณากูล รองประธานด้าน Clean Energy Demand
คุณนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองประธานด้านกฎหมาย
คุณวสันต์ ติรางกูร รองประธานด้าน Climate Change
ดร. เสกสรรค์ พรหมนิช รองประธานด้านไบโอฟูเอล
คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข รองประธานด้านสื่อสารองค์กร
คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธาน
คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย รองประธาน
คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ เลขาธิการ
คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ รองเลขาธิการ
คุณวิศรุต ดวงจินดา รองเลขาธิการ
คุณเลิศสิน ปัญจทรัพย์สิน กรรมการ
คุณสุเทพ เล้ารัตนบูรพา กรรมการ
คุณธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami