วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยเพื่อความเป็นเลิศควบคู่กับการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

Close Bitnami banner
Bitnami