โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายวิรัช เกลียวปฎินนท์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณโฆษิต เลิศพรมสนธิ์ ที่ปรึกษา
คุณอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษา
คุณบำรุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษา
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
คุณภราดร จุลชาต ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
คุณวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธาน
คุณพงศ์ศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขาธิการ
คุณอารีวรรณ จิระประกอบชัย เหรัญญิก/นายทะเบียน
คุณเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจร กรรมการ
คุณฐิติธัม พงศ์พนางาม กรรมการ
คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค กรรมการ
คุณสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการ
คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ กรรมการ
คุณวีนัส จันทชีวกุล กรรมการ
คุณนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ กรรมการ
คุณทศพล จินันท์เดช กรรมการ
คุณวันดี บรรยงคะรัติ กรรมการ
คุณเกษราภรณ์ ตรงต่อศักดิ์ กรรมการ
คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล กรรมการ
คุณพีรพัฒน์ ติยะบุญชัย กรรมการ
คุณกรัณย์ เตชะเสน กรรมการ
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ
คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ กรรมการ
คุณศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์ กรรมการ
คุณอยุทธ์ ศุระศรางค์ กรรมการ
คุณสมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ กรรมการ
คุณขจัดภัย อารีประเสริฐสุข กรรมการ
คุณสุพจน์ เกตุโตประการ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami