โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณฐิติธัม พงศ์พนางาม

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณภราดร จุลชาต ประธานกิตติมศักดิ์
คุณวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณฐิติธัม พงศ์พนางาม ประธาน
คุณพงศ์ศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขาธิการ
คุณศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์ เหรัญญิก
คุณเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจร รองประธานสายงานต่างประเทศ
คุณธงชัย โอฬารริกสุภัค รองประธานสายงานวิชาการและมาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี รองประธานสายงานสิ่งแวดล้อม 1 TIPMSE PPP Plastic
คุณพีรพัฒน์ ติยะบุญชัย รองประธานสายงานสิ่งแวดล้อม 2 ภาครัฐ
คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองประธานสายงานกฏหมายและแรงงาน
คุณทศพล จินันท์เดช รองประธานสายงานสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์
คุณวิชัย เตชจินดาวงศ์ รองประธานสายงานพัฒนาอุตสาหกรรม
คุณฐิติพล อาจสัญจร รองประธานสายงาน FTA
คุณวรวรรณ ใจเมือง รองประธานสายงานหารายได้
คุณภรณี กองอมรภิญโญ กรรมการสนับสนุนสายงานสิ่งแวดล้อม
คุณนรีรัตน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ กรรมการสนับสนุนสายงานสิ่งแวดล้อม
คุณเกษราภรณ์ ตรงต่อศักดิ์ กรรมการสนับสนุนสายงานวิชาการและมาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ กรรมการ
คุณวีนัส จันทชีวกุล กรรมการสนับสนุนสายงานพัฒนาอุตสาหกรรม
คุณกรัณย์ เตชะเสน กรรมการ
ดร.พอล เกลียวปฏินนท์ กรรมการ
คุณพิชญา ชูเอกวงศ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami