โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณยุพิน บุญศิริจันทร์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณชุมพล พรประภา ประธานกิตติมศักดิ์
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์
คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณศุภชัย ชะวะนะเวช ที่ปรึกษา
คุณวิชัย จั่วแจ่มใส ที่ปรึกษา
คุณวัลลภ เตียศิริ ที่ปรึกษา
คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ที่ปรึกษา
คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ที่ปรึกษา
คุณณรงค์ชัย วัฒนเกษม ที่ปรึกษา
คุณอรุณ เหล่าวัฒนกุล ที่ปรึกษา
คุณมานพ นาคบุตร ที่ปรึกษา
คุณสมโภชน์ อาหุนัย ที่ปรึกษา
คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน ที่ปรึกษา
คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาประธานกลุ่มฯ และโฆษก
คุณยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธาน
คุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล รองประธาน
คุณอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล รองประธาน
คุณสุโรจน์ แสงสนิท รองประธาน
คุณกุสุมา นฤปิติ รองประธาน
คุณรุช วรรณฤทัย รองประธาน
คุณจารุดา พันธุเสน รองประธานกลุ่มฯ และประธานคณะทำงาน 009
คุณวิภาวี รุ่งวณิชชา เหรัญญิก
คุณวิทวัฒน์ ทองเวส เลขาธิการ
หม่อมหลวงสมรมาศ โพธิ์ศิริสุข กรรมการ
คุณอร รักติประกร กรรมการ
คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์ กรรมการ
คุณเบญจวรรณ ดงหิงส์ กรรมการ
คุณนพดล วุฒิเดชกำจร กรรมการ
คุณชัชวาลย์ ตันตระกูล กรรมการ
คุณสิทธิชัย แซ่เตียว กรรมการ
คุณชัยวัฒน์ มาไพศาลทรัพย์ กรรมการ
คุณศักดิ์ชัย คมกฤส กรรมการ
คุณไพชยนต์ คู่ความดี กรรมการ
คุณวิทยา เผาะช่วย กรรมการ
คุณกรรณิการ์ สุรกิจโกศล กรรมการ
คุณอโณทัย สุขยศ กรรมการ
คุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ กรรมการ
คุณพีระพงศ์ มณีรัตน์ กรรมการ
คุณกิตติชัย จรัสโรจน์โภคา กรรมการ
คุณอติพันธุ์ แก้วประเสริฐศิลป์ กรรมการ
คุณสุรศักดิ์ ลลิตเกียรติกุล กรรมการ
คุณศฤงคาร สุทัศน์ชูโต กรรมการ
คุณณัฐพงศ์ มานะสมปอง กรรมการ
คุณเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการ
คุณวสุ กลมเกลี้ยง กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami