โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณยุพิน บุญศิริจันทร์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณกวี วสุวัต ประธานกิตติมศักดิ์
คุณชุมพล พรประภา ประธานกิตติมศักดิ์
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณอัจฉรินทร์ สารสาส ประธานกิตติมศักดิ์
คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์
คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณเจียด สุจริตกุล ที่ปรึกษา
คุณศุภชัย ชะวะนะเวช ที่ปรึกษา
คุณวิชัย จั่วแจ่มใส ที่ปรึกษา
คุณวัลลภ เตียศิริ ที่ปรึกษา
คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ที่ปรึกษา
คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ที่ปรึกษา
คุณสุพันธ์ พรสูงส่ง ที่ปรึกษา
คุณณรงค์ชัย วัฒนเกษม ที่ปรึกษา
คุณอรุณ เหล่าวัฒนกุล ที่ปรึกษา
คุณมานพ นาคบุตร ที่ปรึกษา
คุณสมโภชน์ อาหุนัย ที่ปรึกษา
คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน ที่ปรึกษา
คุณยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธาน
คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน/โฆษก
คุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล รองประธาน
คุณสมเกียรติ พูลขวัญ รองประธานและประธานคณะทำงาน 005
คุณอัญชลี ชาลีจันทร์ รองประธาน
คุณอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล รองประธาน
คุณสุโรจน์ แสงสนิท รองประธาน
คุณวิทวัฒน์ ทองเวส เลขาธิการ
ดร.ชบาพร เว็นเซล เหรัญญิก
หม่อมหลวงสมรมาศ โพธิ์ศิริสุข กรรมการ
คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน กรรมการ
คุณจารุดา พันธุเสน กรรมการ
คุณจิรยุทธ อดิเทพรางกร กรรมการ
คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์ กรรมการ
คุณวันดี ตั้งถวิลการ กรรมการ
คุณจักรพันธ์ เชื้อเขียว กรรมการ
คุณชัชวาลย์ ตันตระกูล กรรมการ
คุณสิทธิชัย แซ่เตียว กรรมการ
คุณชัยวัฒน์ มาไพศาลทรัพย์ กรรมการ
คุณศักดิ์ชัย คมกฤส กรรมการ
คุณกฤตบุญ มาตุภูมานนท์ กรรมการ
คุณปิติ วิริยวิทยาวงศ์ กรรมการ
คุณแสงชัย หุ่นเทอดไทย กรรมการ
คุณกรรณิการ์ สุรกิจโกศล กรรมการ
คุณอโณทัย สุขยศ กรรมการ
คุณอภิชัย ธรรมศิรารักษ์ กรรมการ
คุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ กรรมการ
คุณพีระพงศ์ มณีรัตน์ กรรมการ
คุณสุโรจน์ แสงสนิท กรรมการ
คุณอภิชัย ธรรมศิรารักษ์ กรรมการ
คุณณัฎฐ์กชพร อังควราพันธุกร กรรมการ
คุณศฤงคาร สุทัศน์ชูโต กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami