วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตยา เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาไทยตามมาตรฐานสากล

Close Bitnami banner
Bitnami