โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ประธาน
นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายรชฎ ถกลศรี เลขาธิการ
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี เหรัญญิก
นางลลนา เสตสุบรรณ กรรมการที่ปรึกษา
นางขจรจิตต์ ส่งไพศาล กรรมการ
นายวโรดม วีระภุชงค์ กรรมการ
นางสุวลี วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ
นางสาวสุภัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์ กรรมการ
นางสาววิภาดา ชื่นการดี กรรมการ
นายนรา เตชะรินทร์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami