โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ประธาน
นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายรชฎ ถกลศรี เลขาธิการ
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี เหรัญญิก
นางลลนา เสตสุบรรณ กรรมการที่ปรึกษา
นางขจรจิตร์ ส่งไพศาล กรรมการ
นางสาววิภาดา ชื่นการดี กรรมการ
นายชาญชัย อุตมลาภธรรม กรรมการ
นางสุวลี วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ
นายวโรคม วีระภุชงค์ กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ ดำรงธนานุรักษ์ กรรมการ
นายสุชัย มีสมบูรณ์พูนสุข กรรมการ
นายไพศาล เวชพงศา กรรมการ
นางสาวสุกัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami