โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณเมธา สิมะวรา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

 

คุณเมธา สิมะวรา ประธาน
คุณชวน ธรรมสุริยะ ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ
คุณบุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์ รองประธาน
คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล รองประธาน
คุณสรวุฒิ บุญวรพัฒน์ เลขาธิการ
คุณศรัณย์ แจ้วจิรา เหรัญญิก
คุณไพศาล เวชพงศา กรรมการที่ปรึกษา
ดร.บังอร เกียรติธนากร กรรมการที่ปรึกษา
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการ
คุณสมเกียรติ จันทร์เทวาลิขิต กรรมการ
คุณเลิศชัย นาคสุข กรรมการ
คุณชัชวาร พงษ์บริบูรณ์ กรรมการ
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ กรรมการ
คุณชวภณ เพ็ญภาคกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami