โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

 

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ที่ปรึกษา
ดร.อธิชาติ ชุมนานนท์ ที่ปรึกษา
นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ที่ปรึกษา
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน
นายชวน ธรรมสุริยะ ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ
ภก.บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์ รองประธาน
นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล รองประธาน
นายศรัณย์ แจ้วจิรา เหรัญญิก
นายสรวุฒิ บุญวรพัฒน์ เลขาธิการ
นายไพศาล เวชพงศา กรรมการที่ปรึกษา
ดร.บังอร เกียรติธนากร กรรมการที่ปรึกษา
นายเมธา สิมะวรา กรรมการที่ปรึกษา
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการ
นายสมเกียรติ จันทร์เทวาลิขิต กรรมการ
นายเลิศชัย นาคสุข กรรมการ
นายชัชวาร พงษ์บริบูรณ์ กรรมการ
นายชวภณ เพ็ญภาคกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami