โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายนิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายนิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม ประธาน
นายสิทธิชัย ตลับนาค รองประธาน
นายสัญชัย หิรัญญลาวัลย์ เลขาธิการ
นางสาวพัชรภรณ์ จารุสมบัติ เหรัญญิก
นายทวี ชูทิพย์ นายทะเบียน

 

Close Bitnami banner
Bitnami