วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีกลุ่มธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เข้มแข็งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเติบโตไปสู่ระดับสากลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

Close Bitnami banner
Bitnami