วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

สร้างนวัตกรรมใหม่ มุ่งมั่น Functional Textile เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

2. มุ่งมั่น Functional Textile

Close Bitnami banner
Bitnami