โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ที่ปรึกษา
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ที่ปรึกษา
นายจำนงค์ นวสมิตวงศ์ ที่ปรึกษา
ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธาน
นายสมคิด รัตนประภาพร รองประธาน
นายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ รองประธาน
นางสาวนุตรา อุตมาภินันท์ เลขาธิการ
นายกำจร ชื่นชูจิตต์ เหรัญญิก
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล กรรมการ
นายวีระชัย ภิญญาวัธน์ กรรมการ
นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย กรรมการ
นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ กรรมการ
นายปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการ
นายโอฬาร รวยฟูพันธ์ กรรมการ
นางสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร กรรมการ
นายพงศ์ปิติ ศรีพลแผ้ว กรรมการ
นายวีระชัย คริสต์วทัญญู กรรมการ
นายธีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการ
นายสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการ
นายนิวัติ เลิศนิมิตธรรม กรรมการ
นายสุรินทร์ ศุภสวัสดิ์พันธุ์ กรรมการ
นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย กรรมการ
นายมนตรี ธนกรรคภวิน กรรมการ
นายคุณากร ธนสารสมบัติ กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ชัยปณิธิพันธ์ กรรมการ
นางสาวอารยา ลิขิตธนวงศ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami