โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
นายชเล วุทธานันท์ ที่ปรึกษา
นายโชติก ชวโภคิน ที่ปรึกษา
นายจำนงค์ นวสมิตวงษ์ ที่ปรึกษา
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ที่ปรึกษา
นายปิลันธน์ ธรรมมงคล ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายโอฬาร รวยฟูพันธ์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายชัยวัฒน์ ชัยปณิธิพันธ์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธาน
นางสาวอารยา ลิขิตธนวงศ์ รองประธาน
นายสมคิด รัตนประภาพร รองประธาน
นายสุพจน์ ชัยวิไล รองประธาน
นายนิวัติ เลิศนิมิตธรรม รองประธาน
นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย รองประธาน
นางสาวนุตรา อุตมาภินันท์ เลขาธิการ
นางสิริณัฐษ์ สูงประสิทธิ์ เหรัญญิก
นายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ กรรมการ
นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการ
นายวีระชัย ภิญญาวัธน์ กรรมการ
นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ กรรมการ
นายคุณากร ธนสารสมบัติ กรรมการ
นายปรีชา เล่าบุญลือ กรรมการ
นายพงศ์ปิติ ศรีพลแผ้ว กรรมการ
นายมนตรี ธนกรรคภวิน กรรมการ
นายธีระ ศิริเกียรติสูง กรรมการ
นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย กรรมการ
นายสุรินทร์ ศุภสวัสดิพันธุ์ กรรมการ
นายชาตรี เตชะปภา กรรมการ
นายเสรษฐวุฒิ ไทยประเสริฐ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami