โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน ประธาน
นายธวัฒน์ จิว รองประธานและเลขาธิการ
นายสุริยา ประทีปมโนวงศ์ รองประธานและเหรัญญิก
นายชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ รองประธาน
นายประยูร เลิศสงวนสินชัย รองประธาน
นายประพล จรรยาพาณิชย์ รองประธาน
นายสุทัศน์ โพธิวิรัตนานนท์ รองประธาน
นายนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์ รองประธาน
นายศิริวิทย์ ชีรวณิชย์กุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami