โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน ประธาน
นายธวัฒน์ จิว รองประธานและเลขาธิการ
นายสุริยา ประทีปมโนวงศ์ รองประธานและเหรัญญิก
นายชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ รองประธาน
นายประยูร เลิศสงวนสินชัย รองประธาน
นายประพล จรรยาพาณิชย์ รองประธาน
นายสุทัศน์ โพธิวิรัตนานนท์ รองประธาน
นายนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์ รองประธาน
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ กรรมการ
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย กรรมการ
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
นายศิริวิทย์ ชีรวณิชย์กุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami