โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

กรรมการ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ที่ปรึกษา
นายธนวัฒน์ จิว ที่ปรึกษา
นายชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ ที่ปรึกษา
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธาน
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน รองประธาน
นายประยูร เลิศสงวนสินชัย รองประธาน
นายสุทัศน์ โพธิวิรัตนานนท์ รองประธาน
นายนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์ รองประธาน
นายสุริยา ประทีปมโนวงศ์ รองประธาน
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน เลขาธิการ
นายสาคร คุรุเวฬุกรณ์ เหรัญญิก
นายศิริวิทย์ ชีรวณิชย์กุล กรรมการ
นายศิริชัย ธารวุฒิกุล กรรมการ
นางอมรา วิทูราภรณ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami