โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณอนุสรณ์ พจนบรรพต

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณอนุสรณ์ พจนบรรพต ประธาน
คุณอุฬาร เกรียวสกุล รองประธาน
นายเกริก ยิ้มพรพิพัฒน์ผล เลขาธิการ
นายสลิล กันตนฤมิตรกุล เหรัญญิก
คุณสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ
คุณรังสรรค์ กันทัต กรรมการ
คุณกฤษณ์ เกรียวสกุล กรรมการ
คุณชินะพันธ์ สุขะการผดุง กรรมการ
คุณชัย มนูญพงศ์ กรรมการ
คุณประภัสพงษ์ อัครบวร กรรมการ
คุณพรกิจ เกรียวสกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami