โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายรังสรรค์ กันทัด

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายรังสรรค์ กันทัด ประธาน
นายณรงค์ฤทธิ์ อุปถัมถ์ รองประธาน
นายเกริก ยิ้มพรพิพัฒน์ผล เลขาธิการ
นายสลิล กันตนฤมิตรกุล เหรัญญิก
นายฏายิน เกียรติกวานกุล กรรมการ
นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ
นายอุฬาร เกรียวสกุล กรรมการ
นายพีรกิจ เกรียวสกุล กรรมการ
นายพรกิจ เกรียวสกุล กรรมการ
นายชัย มนูญพงศ์ กรรมการ
นายประภัสพงษ์ อัครบวร กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami