โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณชูชัย คัมภีเจริญพร

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณชูชัย คัมภีเจริญพร ประธาน
คุณอภิชิต ประสพรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
คุณสุพจน์ สิริธนาโชติ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
คุณนิธิภูมิ พงศ์เกรียงยศ รองประธาน
คุณปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์ รองประธาน
คุณกรกิจ เงาเบญจกุล รองประธาน
คุณชาลี เศรษฐภักดี รองประธาน
คุณสุรพงษ์ พงศ์ปูชนีย์กูล เลขาธิการ
คุณชวนัส สันติสาส์น เหรัญญิกฯ
คุณสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา กรรมการ
คุณเชษฐ์ชนัตถ์ วัฒนามานมท์ กรรมการ
คุณนรินทร์ ปูนพิมธุ์ฉาย กรรมการ
คุณพีร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ
คุณโองการ จันทรสุขเกษม กรรมการ
คุณกกล ธนเลิศลาภ กรรมการ
คุณบุญประเสริฐ ธัญลักษณ์มะระ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami