โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายชูชัย คัมภีเจริญพร

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายชูชัย คัมภีเจริญพร ประธาน
นายอภิชิต ประสพรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายพีระเดช ตรงกิจไพศาล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายสุพจน์ สิริธนาโชติ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายนิธิภูมิ พงศ์เกรียงยศ รองประธาน
นายปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์ รองประธาน
นายกรกิจ เงาเบญจกุล รองประธาน
นายชาลี เศรษฐภักดี รองประธาน
นายสุรพงษ์ พงศ์ปูชนีย์กูล เลขาธิการ
นายชวนัส สันติสาส์น เหรัญญิกฯ
นางสาวสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา กรรมการ
นายเชษฐ์ชนัตถ์ วัฒนามานมท์ กรรมการ
นายนรินทร์ ปูนพิมธุ์ฉาย กรรมการ
นายพีร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ
นายโองการ จันทรสุขเกษม กรรมการ
นายกกล ธนเลิศลาภ กรรมการ
นายบุญประเสริฐ ธัญลักษณ์มะระ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami