โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณชูชัย คัมภีเจริญพร

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณชูชัย คัมภีเจริญพร ประธาน
คุณสุพจน์ สิริธนาโชติ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
คุณพัฒนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์
คุณสุรพงษ์ พงศ์ปูชนีย์กูล เลขาธิการ
คุณนิธิภูมิ พงศ์เกรียงยศ รองประธาน
คุณปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์ รองประธาน
คุณกรกิจ เงาเบญจกุล รองประธาน
คุณชาลี เศรษฐภักดี รองประธาน
คุณสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา กรรมการ
คุณเชษฐ์ชนัตถ์ วัฒนามานมท์ กรรมการ
คุณสุพิชัย เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ
คุณโองการ จันทรสุขเกษม กรรมการ
คุณนรินทร์ ปูนพิมธุ์ฉาย กรรมการ
คุณบุญประเสริฐ ธัญลักษณ์มะระ กรรมการ
คุณถกล ธนเลิศลาภ กรรมการ
คุณชวนัส สันติสาส์น เหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami