วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub)

Close Bitnami banner
Bitnami