โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา ประธาน
นายสุริยน ศรีอรทัยกุล รองประธาน
นายภูเก็ต คุณประภากร รองประธาน
ดร.วิบูลย์ ศีรสุรนิทร์ รองประธาน
นายกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม รองประธาน
นางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ รองประธานและเลขาธิการ
 นายธนกฤต ภัทรกิตติ์ธำรง รองเลขาธิการ
นายธีธัช เติมพิทยาเวช รองเลขาธิการ
นายมนตรี เนรกัณฐี เหรัญญิก
นายสมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์ นายทะเบียน
นายสิทธิศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง ประชาสัมพันธ์

 

Close Bitnami banner
Bitnami