โครงสร้างคณะกรรมการอัญมณีและเครื่องประดับ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา ประธาน
คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล รองประธาน
คุณภูเก็ต คุณประภากร รองประธาน
คุณสิทธิศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง รองประธาน
ดร.วิบูลย์ ศรีสุรินทร์ รองประธาน
คุณวัลยา สุวรรณาภิรมย์ รองประธานและเลขาธิการ
คุณธนกฤต ภัทรกิตต์ธำรง รองเลขาธิการ
คุณรีธัช เติมพิทยาเวช รองเลขาธิการ
คุณมนตรี เนรกัณฐี เหรัญญิก
คุณสมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์ นายทะเบียน
คุณวิลาสินี ศานติจารี ประชาสัมพันธ์

 

Close Bitnami banner
Bitnami