ข้อบังคับ

Rules

ข้อบังคับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีจำนวน 4 ฉบับ

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างหมู่สมาชิก โดยมีข้อบังคับดังนี้

ข้อบังคับกลุ่ม

ฉบับที่ 1-4

Close Bitnami banner
Bitnami