โครงสร้างคณะกรรมการประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายเจริญ แก้วสุกใส

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายเจริญ แก้วสุกใส ประธาน
นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ ที่ปรึกษาประธานและกรรมการ
นายนภดล ศิวะบุตร รองประธานสายงาน Law & Special Activites
นายประวิทย์ ประกฤตศรี รองประธานสายงาน Innovation
นายกำธร ศิลาอ่อน รองประธานสายงาน Food Catering Service
ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานสายงาน FTA & International Trade Rules
นายธรรศ ทังสมบัติ รองประธานสายงาน Food Standards & Safety
นายทองดี ปาโส รองประธานสายงาน Foreign Affairs
นางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ รองประธานสายงาน Labour Affairs
ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ รองประธานสายงาน Food Industry Data Base
นายพานุศักดิ์ พลาวัสถ์พงษ์ รองประธานสายงาน Food Industry by Sectors
นายปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ รองประธานสายงานสื่อสารองค์กร (Public communication)
ดร.พิเชฐ อิฐกอ เลขาธิการ และ สายงาน Regulatory Affairs
นายพลางสิทธิ์ สุทธปรียาศรี รองเลขาธิการสายงาน Law & Special Activities
นายประชา รักสินเจริญศักดิ์ รองเลขาธิการสายงาน Innovation
นายภณธกร วงศ์เจริญ รองเลขาธิการสายงาน Food Catering Service
น.ส.ไวฮุย ลี รองเลขาธิการสายงาน FTA & International Trade Rules
นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ รองเลขาธิการสายงาน Food Standards & Safety
น.ส.นพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ รองเลขาธิการสายงาน Food Standards & Safety
น.ส.ลลิตารัตน์ วงศ์สุรไกร รองเลขาธิการสายงาน Foreign Affairs
น.ส.พิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์ รองเลขาธิการสายงาน Food Industry Data Base
นายธนณัฐ จิตะพันธ์กุล รองเลขาธิการสายงาน Food Industry by Sectors
น.ส.วรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ รองเลขาธิการสายงานสื่อสารองค์กร (Public communication)
นายมหาชัย ลิรัฐพงศ์ รองเลขาธิการสายงาน Regulatory Affairs
นายกรณ์กฤต ลิ้มประนะ นายทะเบียน
น.ส.สุภาภรณ์ ชัยสถาวรวงศ์ เหรัญญิก
นายเอก บูรพวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายธีระ นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการ
นายพิชัย บูรพวงศ์ กรรมการ
นางนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ กรรมการ
นายชัยวัฒน์ นิยมการ กรรมการ
นายปราโมทย์ หรรษมนตร์ กรรมการ
นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม กรรมการ
นายปกรณ์ ศิลาเกษ กรรมการ
น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม กรรมการ
ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา กรรมการ
นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการ
นายธีระยุทธ เลิศทิฐิวงศ์ กรรมการ
น.ส.เขมิกา รัตนกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami