โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอติชาติ ไชยศุภรากุล

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
ดร วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ปรึกษา
ก.อ.เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษา
ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษา
นางประณีต แสงอรุณ ที่ปรึกษา
Mr. R.D. Khimesra ที่ปรึกษา
นางมยุรี ดิฐภักดีชล ที่ปรึกษา
นางสมศรี สุวรรณจรัส ที่ปรึกษา
นางยุวดี จอมพิทักษ์ ที่ปรึกษา
นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ ที่ปรึกษา
นายสุรพล ฉัตรอนันทเวช ที่ปรึกษา
นายสุชาติ เตียนโพธิทอง ที่ปรึกษา
นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
นางสาวนงลักษณ์ สถิตย์กาญจน์ ที่ปรึกษา
นางสาวขนิษฐา เขมัษเฐียร ที่ปรึกษา
นายณภัทร คุณาจิตพิมล ที่ปรึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวารินทร์ ที่ปรึกษา
นายอติชาติ ไชยศุภรากุล ประธาน
นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกิตติมศักดิ์
นายกิตติ ชีวะเกตุ รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์
นายพิเศษ เลิศวิไล รองประธานฝ่ายยุทธศาสตร์
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานทีมเศรษฐกิจ
นายนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
นางเลิศนภา ปิตตะพันธุ์ รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม
นายจุลณรงค์ พยุงพงศ์ รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
นายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ รองประธานทีมสังคม
นายศราวุฒิ รัชนกูล รองประธานฝ่ายสังคม
นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์ รองประธานฝ่ายสังคมและความยั่งยืน
นายปิติ เอกแสงกุล รองประธานฝ่ายสังคมและความยั่งยืน
นายสุทธิภาส ว่องศิริพร รองประธานฝ่ายสังคมและวิชาการ
นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองประธานทีมสิ่งแวดล้อม
นายคมกฤช หิโตปกรณ์ รองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
นายพิชัย กันทะชัย รองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและวิชาการ
นางภารณี อดุลยพิเชฏฐ์ รองประธานทีมความยั่งยืน
นายสุพจน์ สุขพิศาล รองประธานทีมวิชาการ
นายวโรภาส กิมชูวาณิช รองประธานฝ่ายวิชาการ
นายปภิชัช ตั้งคารวคุณ เลขาธิการ
นางสาวสาวิกา มิตรโกสุม รองเลขาธิการ
นางสาวกัญณภัทร โสมประยูร รองเลขาธิการ
ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ เหรัญญิก

 

Close Bitnami banner
Bitnami