โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายชัยวัฒน์ นิยมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุมิดา บุรณศิริ ประธานกิตติมศักดิ์
นายเชวง จาว ประธานกิตติมศักดิ์
นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกิตติมศักดิ์
ดร วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ก.อ.เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษา
ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษา
นางประณีต แสงอรุณ ที่ปรึกษา
Mr. R.D. KHIMESRA ที่ปรึกษา
นางมยุรี ดิฐภักดีชล ที่ปรึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวารินทร์ ที่ปรึกษา
นางสมศรี สุวรรณจรัส ที่ปรึกษา
นางยุวดี จอมพิทักษ์ ที่ปรึกษา
นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ ที่ปรึกษา
นายศุกรศิษฎ์ หริตวร ที่ปรึกษา
นายประทีป ภววงษ์ศักดิ์ ที่ปรึกษา
ดร.จรรยา มณีโชติ ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ปรึกษา
นายธนิต เศรษฐบุตร ที่ปรึกษา
นายประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
นายดามพ์ ศรีธนสกุลชัย ที่ปรึกษา
นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.กิตติ อมรรักษา ที่ปรึกษา
นายสุรพล ฉัตรอนันทเวช ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธาน
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ รองประธาน
นายสุทธิภาส ว่องศิริพร รองประธาน
นายนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม รองประธาน
นางสาวสุภัค ภู่ภูมิรัตน์ รองประธาน
นางสาวอนุสรา สุทธิกุลเวทย์ รองประธาน
นางสาวดุสิตา โกละกะ รองประธาน
นายกฤตนน ยืนยิ่ง รองประธาน
นางภารณี อดุลยพิเชฏฐ์ รองประธาน
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ รองประธาน
นายศราวุฒิ รัชนกูล รองประธาน
นายอติชาติ ไชยศุภรากุล รองประธาน
นายกิตติ ชีวะเกตุ รองประธาน
นายวีระยุทธ์ หล่อเสถียร รองประธาน
นายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ รองประธาน
นางเลิศนภา ปิตตะพันธุ์ รองประธาน
นางสาววัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ เลขาธิการ
นางสาวนงลักษณ์ สถิตย์กาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์ เหรัญญิก
นางสาวสาวิกา มิตรโกสุม ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน
นายพิเศษ เลิศวิไล กรรมการ
นางสาวขนิษฐา เขมัษเฐียร กรรมการ
นายสุพจน์ สุขพิศาล กรรมการ
นายสุชาติ เตียนโพธิทอง กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami