โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัย

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษา
นายอัคคพล เสนาณรงค์ ที่ปรึกษา
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษา
นายสมสิทธิ์ มูลสถาน ที่ปรึกษา
นายบุญเลิศ ชดช้อย ที่ปรึกษา
นายอนันต์ เบ้าประเสริฐกุล ที่ปรึกษา
นางสาวลิสา จินดานนท์ ที่ปรึกษา
นางสาวศิโรรัตน์ สุภาษา ที่ปรึกษา
นายโอฬาร ธีระสถิตย์ชัย ที่ปรึกษา
นายแชนนอน ลี เฟรี่ ที่ปรึกษา
ดร.มหิศร ว่องผาติ ที่ปรึกษา
นางเสาวลักษณ์ กาญจนคงคา ที่ปรึกษา
นายกมล สุรังค์สุริยกุล ประธานกิตติมศักดิ์
นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกิตติมศักดิ์
นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์
นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธาน
นายประโยชน์ อรรถธร รองประธาน
นส.เอมปวีณ์ ศิระวรรณวิชญ์ รองประธาน
นายธีระชัย สากลบรรเจิด รองประธาน
นายณรงค์ นารายพิทักษ์ เลขาธิการ
นายปวิตร จุลลวาทีเลิศ รองเลขาธิการ
นายธีระชัย ไพรัชกุล เหรัญญิก
นายชัชวัฒน์ รัตนศากยวงศ์ รองเหรัญญิก
นายจำรัส พานเพียรศิลป์ กรรมการ
นส.ชนิดา นิคมชัยประเสริฐ กรรมการ
นายณัฐพล จันทรแสงเจริญ กรรมการ
นส.วุฒิพรรณ อาชานานุภาพ กรรมการ
นายวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช กรรมการ
นายณัฐวุฒิ อัศวราชันย์ กรรมการ
นายอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami