โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณเอมปวีณ์ ศิระวรรณวิชญ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณบพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษา
คุณอัคคพล เสนาณรงค์ ที่ปรึกษา
คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษา
คุณสมสิทธิ์ มูลสถาน ที่ปรึกษา
คุณบุญเลิศ ชดช้อย ที่ปรึกษา
คุณอนันต์ เบ้าประเสริฐกุล ที่ปรึกษา
คุณลิสา จินดานนท์ ที่ปรึกษา
คุณศิโรรัตน์ สุภาษา ที่ปรึกษา
คุณโอฬาร ธีระสถิตย์ชัย ที่ปรึกษา
คุณแชนนอน ลี เฟรี่ ที่ปรึกษา
ดร.มหิศร ว่องผาติ ที่ปรึกษา
คุณเสาวลักษณ์ กาญจนคงคา ที่ปรึกษา
คุณจำรัส พารเพียรศิลป์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา ที่ปรึกษา
คุณกมล สุรังค์สุริยกุล ประธานกิตติมศักดิ์
คุณพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกิตติมศักดิ์
คุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์
คุณเอมปวีณ์ ศิริวรรณวิชญ์ ประธาน
คุณประโยชน์ อรรถธร รองประธาน
คุณธีระชัย สากลบรรเจิด รองประธาน
คุณวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช รองประธาน
คุณอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข รองประธาน
คุณญาณพล ลิปนะโชคชัย เลขาธิการ
คุณณรงค์ นารายพิทักษ์ รองเลขาธิการ
คุณปวิตร จุลลวาทีเลิศ รองเลขาธิการ
คุณธีระชัย ไพรัชกุล เหรัญญิก
คุณวุฒิพรรณ อาชานานุภาพ นายทะเบียน
คุณกิตติศักดิ์ สุรังค์สุริยกุล กรรมการ
คุณชนิดา นิคมชัยประเสริฐ กรรมการ
คุณสิริพงศ์ เทียนทองคำ กรรมการ
คุณณัฐวุฒิ อัศวราชันย์ กรรมการ
คุณสาธิต เตรียมชัยศรี กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami