วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ เพื่อนำอุตสาหกรรมไทยสู่สากล

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก และผู้ให้บริการอุตสาหกรรม

2. สื่อสารสร้างความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิต ให้สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับสากล

Close Bitnami banner
Bitnami