โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ที่ปรึกษา
นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน ที่ปรึกษา
นายวิโรจน์ โชติปัญญาวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา
นายกัมพล สุชัยพร ที่ปรึกษา
นางพนิตตา เลี้ยงชีพเสริมสุข ที่ปรึกษา
นางมยุรี ดิฐภักดีชล ที่ปรึกษา
นายอดิศร ธรรมาพฤทธิ ประธานกิตติมศักดิ์
นายอเนน อึ้งอภินันท์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายไสว ชัยชนะกล ประธานกิตติมศักดิ์
นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์ ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน ประธาน
นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ รองประธาน
นายประสาร บุนฑารักษ์ รองประธาน
นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ รองประธาน
นายอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข รองประธาน
นายชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธาน
นายรอน วรัณ โลว์ รองประธาน
นางสาวสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา เลขาธิการ
นายวรวิทย์ พาสุขสกุล รองเลขาธิการ
นายอนุชา การสมชิด รองเลขาธิการ
นายวรพจน์ ไชยาคำ รองเลขาธิการ
นางสาววุฒิพรรณ อาชานานุภาพ เหรัญญิก
นายจำรัส พารเพียรศิลป์ กรรมการ
นายณัฐ เตรียมชัยศรี กรรมการ
นายสรรเสริญ สุชัยพร กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami