โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ที่ปรึกษา
นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน ที่ปรึกษา
นายวิโรจน์ โชติปัญญาวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา
นายกัมพล สุชัยพร ที่ปรึกษา
นางพนิตตา เลี้ยงชีพเสริมสุข ที่ปรึกษา
นางมยุรี ดิฐภักดีชล ที่ปรึกษา
นายอดิศร ธรรมาพฤทธิ ประธานกิตติมศักดิ์
นายอเนน อึ้งอภินันท์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายไสว ชัยชนะกล ประธานกิตติมศักดิ์
นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์ ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน ประธานกิตติมศักดิ์
นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ประธาน
นายประสาร บุนฑารักษ์ รองประธาน
นางสาวสุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา รองประธาน
นายอภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข รองประธาน
นายชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธาน
นายอนุชา การสมชิต เลขาธิการ
นายวรวิทย์ พาสุขสกุล รองเลขาธิการ
นางสาววุฒิพรรณ อาชานานุภาพ เหรัญญิก
นายกัมพล สุชัยพร กรรมการ
นายจำรัส พารเพียรศิลป์ กรรมการ
นายวรพจน์ ไชยาคำ กรรมการ
นางสาวพลอยนพรรณ รวยพลอย กรรมการ
นายพีระ กิตติวรรธนกุล กรรมการ
นางสาวชนิดา นิคมชัยประเสริฐ กรรมการ
นายกตัญญู โกมุทมาศ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami