โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายถาวร กนกวลีวงศ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุชาติ จันทรานาคราช ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายสุกิจ คงปิยาจารย์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายถาวร กนกวลีวงศ์ ประธาน
นายยศธน กิจกุศล รองประธาน
นายธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์ รองประธาน
นายชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ รองประธาน
นายศรัณย์ มนต์อารักษ์ เลขาธิการ
นางสาวพัชรวรรณ บุญนำทรัพย์ เหรัญญิก
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย กรรมการ
นายปณิธาน ปวโรพารวิทยา กรรมการ
นายหลิว ชอ ติง กรรมการ
นายภูมิ ปธนสมิทธิ์ กรรมการ
นายนิพนธ์ ชวลิตมณเทียร กรรมการ
นางสาวนุตรา อุตมาภินันท์ กรรมการ
นายสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami