โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายถาวร กนกวลีวงศ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายสุชาติ จันทรานาคราช ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายสุกิจ คงปิยาจารย์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ที่ปรึกษาและกรรมการ
นายถาวร กนกวลีวงศ์ ประธาน
ดร. เนาวรัตน์  ทรงสวัสดิ์ชัย รองประธาน
นส.อุบลรัตน์ แสงวัฒนาโรจน์ รองประธาน
นายธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์ รองประธาน
นายศรัณย์ มนต์อารักษ์ เลขาธิการ
น.ส.พัชรวรรณ บุญนำทรัพย์ เหรัญญิก
นายหลิว ชอ ติง กรรมการ
นางสาวสุภิญญา วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ
นายภูมิ ปธนสมิทธิ์ กรรมการ
นายนิพนธ์ ชวลิตมณเทียร กรรมการ
นางสาวนุตรา อุตมาภินันท์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami