โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วาระ 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์
นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ ประธาน
นายวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
นายสุวชัย โพธิ์เย็น รองประธานฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายสุเมศ บุญเจริญ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการ
นายวุฒิไกร เอื้อชูยศ เหรัญญิก
นายภาณุวัฒน์ สถาวร กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
นางสาวณัฐณิชา ตรีรัตนวงศ์ กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
ดร.วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายทัชชกร คำเมืองชัย กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายถาวร โพธิ์ไชยศรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
นายสาโรจน์ นิ่มแก้ว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking

 

Close Bitnami banner
Bitnami