โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางสุภาณี จันทศาศวัต

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์
นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธาน
นายวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายวสันต์ ชัยเรืองสิริกุล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และ Networking
นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการ
นายมนตรี หมอกมี เหรัญญิก
นายภาณุวัฒน์ สถาวร กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
นายวุฒิไกร เอื้อชูยศ กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
นายทัศน์ กู้ชิงชัย กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
ดร.วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายสุวชัย โพธิ์เย็น กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นายถาวร โพธิ์ไชยศรี กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
นางสาวอิสริกา ศรีอ่อน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
นางสาวธนพร นิ่มแก้ว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
นายสุเมศ บุญเจริญ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking

 

Close Bitnami banner
Bitnami