โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ ประธาน
คุณวิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณสุวชัย โพธิ์เย็น รองประธานฝ่ายวิชาการและเทคนิค
คุณสุเมศ บุญเจริญ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ เลขาธิการ
คุณวุฒิไกร เอื้อชูยศ เหรัญญิก
คุณภาณุวัฒน์ สถาวร กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
คุณณัฐณิชา ตรีรัตนวงศ์ กรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
ดร.วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
คุณณิชากร อิ่มแตง กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค
คุณถาวร โพธิ์ไชยศรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking
คุณสาโรจน์ นิ่มแก้ว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ Networking

 

Close Bitnami banner
Bitnami