ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ ความคืบหน้ากฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา การตอบแบบสอบถามข้อกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ ความคืบหน้ากฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา ความคืบหน้าการขอยกเลิกใช้เครื่องหมายฮาลาลกรณีผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าร่วม...

สัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City

สัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นางวิมลศิริ ปัณจนธนศักดิ์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และคณะกรรมการ เช้าร่วมสัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอที่สำคัญต่อภาครัฐในการพัฒนาและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมด้าน Medical...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 26...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ 1. ความคืบหน้าการผลักดันเอทานอลเพื่ออุตสาหกรรม 2. งานจัดแสดงสินค้า COSMOPROF...

สัมมนา “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”

สัมมนา “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ได้ร่วมจัดสัมมนา “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างไร...

ประชุมระดมสมองเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการอนุญาตนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น

ประชุมระดมสมองเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการอนุญาตนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในแนวทางการอนุญาตนำเอทานอลปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น 2566...

ประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้เข้าร่วมประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วาระปี 2565 – 2567 2....

ประชุมการปลดล็อกเอทานอลแปลงสภาพ

ประชุมการปลดล็อกเอทานอลแปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปลดล็อกเอทานอลแปลงสภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมาคมเอทานอล...

Close Bitnami banner
Bitnami