ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ ความคืบหน้ากฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา การตอบแบบสอบถามข้อกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ ความคืบหน้ากฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา ความคืบหน้าการขอยกเลิกใช้เครื่องหมายฮาลาลกรณีผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าร่วม...

สัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City

สัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นางวิมลศิริ ปัณจนธนศักดิ์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และคณะกรรมการ เช้าร่วมสัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอที่สำคัญต่อภาครัฐในการพัฒนาและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมด้าน Medical...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 26...

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ 1. ความคืบหน้าการผลักดันเอทานอลเพื่ออุตสาหกรรม 2. งานจัดแสดงสินค้า COSMOPROF...

สัมมนา “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”

สัมมนา “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ได้ร่วมจัดสัมมนา “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างไร...

Close Bitnami banner
Bitnami