โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายพิศาล จันทฤทธิรัศมี ที่ปรึกษา (ด้านเศรษฐกิจ)
ดร.ปรีซากร สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษา (ด้านต่างประเทศและด้าน Sustainability)
ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์ ที่ปรึกษา (ด้านวิชาการ)
นางวิมลศิริ ปัณจนธนศักดิ์ ที่ปรึกษา (ด้านเศรษฐกิจ)
นางมาลี  หาญสุโพธิพันธ์ ประธาน
นางเกศมณี  เลิศกิจจา ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์ รองประธาน
นายชนะชัย วรรณประเสริฐ รองประธาน
นายภูวดล อ้างสันติกุล เหรัญญิก
นางสาวศิวาพร เฟื่องฟูสิน เลขาธิการ
นายสุพจน์ รุ่งเจริญ กรรมการ (ด้านฝ่ายต่างประเทศ)
นายเทพนิมิตร  ทองจันทร์ กรรมการ (ด้านแรงงาน)
นางสาวมุกดา โจวตระกูล กรรมการ (ด้านการหารายได้)
นายบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการ (ด้านการหารายได้)
นางสาวสายใจ พรหมเดเวช กรรมการ (ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
นางสาวณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ กรรมการ (ด้านวิชาการ)
นางดารณี อรรจนียกุล กรรมการ (ด้านวิชาการ)
นายธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ (ด้านเศรษฐกิจ)

 

Close Bitnami banner
Bitnami