โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี ที่ปรึกษา (ด้านเศรษฐกิจ)
ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษา (ด้านต่างประเทศและด้าน Sustainability)
ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์ ที่ปรึกษา (ด้านวิชาการ)
คุณวิมลศิริ ปัณจนธนศักดิ์ ที่ปรึกษา (ด้านเศรษฐกิจ)
คุณมาลี  หาญสุโพธิพันธ์ ประธาน
คุณเกศมณี  เลิศกิจจา ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์ รองประธาน
คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ รองประธาน
คุณภูวดล อ้างสันติกุล เหรัญญิก
คุณศิวาพร เฟื่องฟูสิน เลขาธิการ
คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ กรรมการ (ด้านการหารายได้และสิ่งแวดล้อม)
คุณเทพนิมิตร  ทองจันทร์ กรรมการ (ด้านวิชาการและแรงงาน)
คุณมุกดา โจวตระกูล กรรมการ (ด้านการหารายได้)
คุณบุญชู  สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการ (ด้านเศรษฐกิจ)
คุณสมหมาย เหลืองอร่าม กรรมการ (ด้านสนับสนุน)
คุณสายใจ พรหมเดเวช กรรมการ (ด้านวิชาการ)
ดร.สุษิรา สุดกรยุทธ์ กรรมการ (ด้านวิชาการ)
คุณดารณี อรรจนียกุล กรรมการ (ด้านวิชาการ)
คุณโสภา พิมพ์สิริพาณิช กรรมการ (ด้านการหารายได้)

 

Close Bitnami banner
Bitnami