โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก วาระ 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายอธึก เชิดเกียรติศักดิ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ ประธาน
นายสุจินต์ พิทักษ์ รองประธาน
ดร.อำนาจ ยะโสธร เลขาธิการ
นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ รองเลขาธิการ
นางวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ เหรัญญิก
นายโชคชัย เลิศเธียรดำรง ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายศรัณย์ มาตุเรศ กรรมการ
นายพฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ กรรมการ
นายอรรถพล พงศ์เจริญสุข กรรมการ
นายอัครินทร์ ทองภู กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami