โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณอธึก เชิดเกียรติศักดิ์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ ประธาน
นายสุจินต์ พิทักษ์ รองประธาน
นายอนุวัตร เฉลิมไชย รองประธาน
ดร.อำนาจ ยะโสธร เลขาธิการ
น.ส.ปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ รองเลขาธิการ
นางวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ เหรัญญิก
นายโชคชัย เลิศเธียรดำรง ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายศรัณย์ มาตุเรศ กรรมการ
นายพฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ กรรมการ
นางมาลี ธนาเพิ่มพูลผล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami