วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพตามนโยบาย BCG ของประเทศมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

Develop the biotechnology industry through national BCG policies to achieve high-quality and sustainable economic growth.

พันธกิจ

(BIOTECH INDUSTRY CLUB) BIC 4 MODEL
1. BIC Connectivity : สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพ (Establishing cooperative relationships with relevant institutions to promote industry development Biotechnology)

2. BIC Collaboration : พัฒนาสมาชิกด้าน Startup และนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับโลก (Cultivate entrepreneurial and innovative members at the national and global levels)

3. BIC competitiveness : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ได้องค์ความรู้ใหม่และได้งบประมาณโครงการต่างๆ (Enhance competitiveness, acquire new knowledge and project budget)

4. BIC commercialization : ส่งเสริมการตลาดดิจิตัล การลงทุน และทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสมาชิก (Promote digital marketing, investment, and intellectual property for members)

Close Bitnami banner
Bitnami