วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่สากล

โดยมียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดังนี้

 

1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ
   1.1 ผลักดันโครงการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ BIOTEC, NECTEC, NIA และ TCELs, NANOTEC ฯลฯ ในการสร้าง Platform การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านสมุนไพร อาหารและการแพทย์
   1.2 เข้าร่วมเครือข่าย คลัสเตอร์ Innovation District Innovation Hub สถาบันการศึกษา และอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

2. พัฒนาสมาชิกให้เป็น Knowledge-Based Company
    2.1 สนับสนุนสมาชิกในการจัดทำโครงการขอการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ อาทิ แนวทางการเขียนโครงการ
    2.2 จัดทำหลักสูตรการพัฒนา อบรมให้ความรู้ สัมมนาวิชาการ ร่วมกับกลุ่มและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
    2.3 ส่งเสริมการสร้าง KM Company / Startup / Innovation Incubation Center/Project Manager ร่วมกับเครือข่าย อาทิ Innovation Hub ของมหาวิทยาลัย และบัญชีนวัตกรรม

 

3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่การทำ Startup การปรับตัวบริษัทสู่ทิศทางแนวใหม่
    3.1 จัดทำโครงการ “Next Gen Innovator” เพื่อเชิญชวนบริษัท SMEs , Startup หน้าใหม่ ที่มีศักยภาพ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพของสภาอุตสาหกรรมฯ
    3.2 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทใหญ๋ เพื่อให้สมาชิกทั้งในระดับ SMEs/Start up เพื่อให้เกิดแนวคิดการทำธุรกิจใหม่ๆ

 

4. ส่งเสริม การตลาด การลงทุน พัฒนาตลาดนวัตกรรม และ ทรัพย์สินทางปัญญา
     4.1 ร่วมมือกับ วว.,สวทช. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม
     4.2 ศึกษาแนวโน้มด้านตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
     4.3 หาแหล่งทุนจาก NIA, สกว. สวทช. Spearhead และหา Innovation Business Model ที่เหมาะสม
     4.4 ศึกษาดูงานด้านจดสิทธิบัตร ด้านนวัตกรรม และตลาดในต่างประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
     4.5 ส่งเสริมการทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ Biotech/Branding

พันธกิจ

1. Marketing and business model
2. Innovation and technology
3. Co-benefits for big firms and SMEs
4. Connectivity toward all stakeholders

Close Bitnami banner
Bitnami