โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
ดร.ภก.นิลสวุรรณ ลีลารัศมี ประธานกิตติมศักดิ์
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ประธานกิตติมศักดิ์
ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ประธาน
น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร รองประธานด้านนวัตกรรม
นายทศพล พิชญโยธิน รองประธานด้านทคโนโลยีชีวภาพ
นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ รองประธานด้านพลังงานชีวภาพ
ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต รองประธานด้านการแพทย์และสุขภาพ
นายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองประธานด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย รองประธานด้านอาหารและการเกษตร
นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ รองประธานด้าน BCG Model
นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ รองประธาน
นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธาน
ภก.ยอดชาย ตั้งใจดีบริสุทธิ์ เลขาธิการ
ดร.ภก.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์ เหรัญญิก
นายจิตรพงษ์ ศรีสวัสดิสีโลดม กรรมการ
นายณัฐ เตรียมชัยศรี กรรมการ
นายจักรกฤช รังสิมานพ กรรมการ
นางสาวพัทธ์ธีรา จันทร์สว่าง กรรมการ
ดร.ศิถา ปัญญวัชรวงศ์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami