โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
ดร.นิลสวุรรณ ลีลารัศมี ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ
ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ประธาน
นายสืบพงษ์ เกตุนุติ รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมชีวภาพ
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย รองประธานฝ่ายเกษตรและอาหาร
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองประธานฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
น.พ.กฤษณพงศ์ มโนธรรม รองประธานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ
นายอดุล ขาวละออ รองประธาน
นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล รองประธาน
ดร.ภก.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์ รองประธาน
นายณัฐ เตรียมชัยศรี รองประธาน
นายทศพล พิชญโยธิน รองประธาน
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ รองประธาน
ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ เลขาธิการ
นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ เหรัญญิก
น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร กรรมการ
นายจักรกฤช รังสิมานพ กรรมการ
ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการ
นางสาวศศิประภา ปิยะพัฒนา กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami