โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณธนทัต ชวาลดิฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณวิวัฒน์ วิภวพาณิชย์ ที่ปรึกษา
คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณธนทัต ชวาลดิฐ ประธาน
คุณธนากร เกษตรสุวรรณ รองประธาน-วิชาการ/ต่างประเทศ
คุณธนัญ อุ่นโกมล รองประธาน-แรงงาน
คุณวราวุฒิ พิมานมาศ รองประธาน
คุณชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล รองประธาน
คุณสุภัทร พันธิสุนทร รองประธาน
คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน รองประธาน-กิจกรรมสันทนาการ
คุณชินเทพ แอ่งขุมทรัพย์ เลขาธิการ
คุณจุไรรัตน์ คุณาวิชยานนท์ รองเลขาธิการ
คุณณัฐ รุ่งวัฒนภักดิ์ รองเลขาธิการ
คุณวิสุทธิ์ ชินประพินพร เหรัญญิก
คุณณโยธิน คทวณิช นายทะเบียน
คุณดวงพร หงษ์ทอง ประชาสัมพันธ์
คุณกมล วงศ์รัตนภัสสร กรรมการ
คุณพิบูล ปีติดล กรรมการ
คุณไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล กรรมการ
คุณเนตรชนก อุทัยรัตน์ กรรมการ
คุณธนพล โควศุภมงคล กรรมการ
คุณบุญญวัฒน์ ศิริพัชราวงศ์ กรรมการ
คุณนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ กรรมการ
คุณพชร วิภวพาณิชย์ กรรมการ
คุณจรัณวัต เมาฬีกุลไพโรจน์ กรรมการ
คุณชนน วระพงษ์สิทธิกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami