โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอนิเจอร์ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายธนทัต ชวาลดิฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายวิวัฒน์ วิภวพาณิชย์ ที่ปรึกษา
นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์
นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
นายพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
นายธนทัต ชวาลดิฐ ประธาน
นายธนากร เกษตรสุวรรณ รองประธาน-วิชาการ/ต่างประเทศ
นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธาน-แรงงาน
นายวราวุฒิ พิมานมาศ รองประธาน
นายชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล รองประธาน
นายสุภัทร พันธิสุนทร รองประธาน
นายมณเฑียร อมรเลิศวิมาน รองประธาน-กิจกรรมสันทนาการ
นายชินเทพ แอ่งขุมทรัพย์ เลขาธิการ
นางสาวจุไรรัตน์ คุณาวิชยานนท์ รองเลขาธิการ
นายณัฐ รุ่งวัฒนภักดิ์ รองเลขาธิการ
นายวิสุทธิ์ ชินประพินพร เหรัญญิก
นายณโยธิน คทวณิช นายทะเบียน
นางดวงพร หงษ์ทอง ประชาสัมพันธ์
นายกมล วงศ์รัตนภัสสร กรรมการ
นายพิบูล ปีติดล กรรมการ
นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล กรรมการ
นางเนตรชนก อุทัยรัตน์ กรรมการ
นายธนพล โควศุภมงคล กรรมการ
นายบุญญวัฒน์ ศิริพัชราวงศ์ กรรมการ
นายนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ กรรมการ
นายพชร วิภวพาณิชย์ กรรมการ
นายจรัณวัต เมาฬีกุลไพโรจน์ กรรมการ
นายชนน วระพงษ์สิทธิกุล กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami