โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณธนทัต ชวาลดิฐ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์
คุณมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการที่ปรึกษา
คุณธนทัต ชวาลดิฐ ประธาน
คุณธนัญ อุ่นโกมล รองประธาน-งานแรงงาน
คุณธนากร เกษตรสุวรรณ รองประธาน-งานวิชาการและต่างประเทศ
คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน รองประธาน-งานกิจกรรมสันทนาการ
คุณสุภัทร พันธิสุนทร รองประธาน-งานแสดงสินค้า
คุณชัยวัฒน์ เลิศศักดิ์เสรีกุล รองประธาน
คุณวราวุฒิ พิมานมาศ รองประธาน
คุณวิวัฒน์ วิภวพาณิชย์ รองประธาน
คุณชินเทพ แอ่งขุมทรัพย์ เลขาธิการ
คุณบุญญวัฒน์ ศิริพัชราวงศ์ รองเลขาธิการ
คุณกมล วงศ์รัตนภัสสร รองเลขาธิการ
คุณต่อศักดิ์ เหรียญทิพยะสกุล รองเลขาธิการ
คุณวิสุทธิ์ ชินประพินพร เหรัญญิก
คุณณโยธิน คทวณิช นายทะเบียน
คุณดวงพร หงษ์ทอง ประชาสัมพันธ์
คุณเนตรชนก อุทัยรัตน์ กรรมการ
คุณพิบูล ปีติดล กรรมการ
คุณไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล กรรมการ
คุณธนพล โควศุภมงคล กรรมการ
คุณนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ กรรมการ
คุณอนุจิตรา ภูษิตรานุสรณ์ กรรมการ
คุณณัฐ รุ่งวัฒนภักดิ์ กรรมการ
คุณจุไรรัตน์ คุณาวิชยานนท์ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami