โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ

ประธานกิตติมศักดิ์

นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ประธาน
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองประธาน
นายภาคินัย ตั้งตระกูล รองประธาน
นายมหาศาล ธีรวรุตม์ รองประธาน
นางพูลพัฒน์ นิมิตรสุมาวงศ์ เลขาธิการ
นางสาวสุกัญญา เบญญาดิลก เหรัญญิก
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ กรรมการ
นายต่อพงศ์ ทองเจริญ กรรมการ
นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ กรรมการ
นายไพจิตร แสงไชย กรรมการ
นายศรัณยู เตชะวิบูลย์ กรรมการ
นายสุชัย กอประเสริฐศรี กรรมการ
นายสุรชัย เขมาวรสวัสดิ์ กรรมการ
นางอำไพ เลิศประยูร กรรมการ
นายเอกสิทธิ์ รังนกใต้ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami