โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
คุณประกอบ พิกุลกานตเลิศ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
คุณประกอบ พิกุลกานตเลิศ ประธาน
คุณวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองประธาน
คุณภาคินัย ตั้งตระกูล รองประธาน
คุณสุชัย กอประเสริฐศรี รองประธาน
คุณสุนทร ยงค์วิบูลศิริ เลขาธิการ
คุณสุกัญญา เบญญาดิลก เหรัญญิก
คุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการ
คุณเอกสิทธิ์ รังนกใต้ กรรมการ
คุณสุรชัย เขมาวรสวัสดิ์ กรรมการ
คุณอำไพ เลิศประยูร กรรมการ
คุณไพจิตร แสงไชย กรรมการ
คุณสวัสดิ์ ภูษณดิลก กรรมการ
คุณตรีวิจักษณ์ ยิบยินธรรม กรรมการ
คุณศรัณยู เตชะวิบูลย์ กรรมการ
คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ กรรมการ

 

Close Bitnami banner
Bitnami