วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

“ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย ให้เข้มแข็ง ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างยั่งยืน
เป็นองค์กรความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมฯ ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักความยั่งยืน (ESG) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศ
2. สื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กที่แม่นยำ เชื่อถือได้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ให้กับภาครัฐ ภาคสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมํ่าเสมอ
3. สนับสนุนแผนอุตสาหกรรมเหล็กยั่งยืน (Steel Industry 4.0) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. ร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของสมาชิกกลุ่มฯ สำหรับมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Decarbonization
5. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มฯ และระหว่างกลุ่มฯ และสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน

Close Bitnami banner
Bitnami