วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย ให้เข้มแข็ง ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างยั่งยืน

Close Bitnami banner
Bitnami