โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี 2567-2569

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ

ประธาน
ดร. เภา บุญเยี่ยม รองประธานคณะทำงานพลังงาน และเทคโนโลยี
นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร รองประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นายพงศ์เทพ เทพบางจาก รองประธานคณะทำงานมาตรฐานสินค้า/คณะทำงานสื่อสารองค์กร
นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ รองประธานคณะทำงานมาตรฐานสินค้า
นายวิธาน สันติไชยกุล รองประธานคณะทำงานกฎหมายและภาษี
นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ รองประธานคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก
นายนันทจิตร ถาวรบุตร รองประธานคณะทำงานกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
นายกวินพัฒน์ นิธิเตชเศรษฐ์ รองประธานคณะทำงานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง
นายนฤนารถ อัตตสัมพันธ์ รองประธานคณะทำงานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง
นายเดชาคม บุญมา รองประธานคณะทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นายกิตติคม พูลสมบัติ เลขาธิการ
นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เหรัญญิก
นายเกียรติพงษ์ ศรีสว่าง กรรมการ
นายเข็มชาติ นวสกุลเกียรติ กรรมการ
นางจินตนา เมฆเสรีกุล กรรมการ
นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการ
นางสาวนพรัตน์ อารีประเสริฐ กรรมการ
นายนิพัทธ์ สิทธิเสถียรชัย กรรมการ
ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล กรรมการ
นายประกิต กาญจนการไกร กรรมการ
นายภาณุ ตติรัตน์ กรรมการ
นายยิ่งยง เชี่ยวชาญศิลป์ กรรมการ
นายรัฐโชติ วิระชะนัง กรรมการ
นายวิโรจน์ รักธรรม กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์ รัตนศิริวิไล กรรมการ
นายสงวน สกุลวรรัตน์ กรรมการ
นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี กรรมการ
นายสุรศักดิ์ อรุณสวัสดิ์วงศ์ กรรมการ
นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการ
นายอนุวัฒน์ หวังวณิชชากร กรรมการ
นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami