โครงสร้างคณะกรรมการ

Board of Directors
ดาวน์โหลด
นายนาวา จันทนสุรคน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
นายนาวา จันทนสุรคน ประธาน
ดร. เภา บุญเยี่ยม รองประธานคณะทำงานพลังงาน และเทคโนโลยี
นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา รองประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร รองประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ รองประธานคณะทำงานมาตรฐานสินค้า
นายพงศ์เทพ เทพบางจาก รองประธานคณะทำงานมาตรฐานสินค้า
นายนันทจิตร ถาวรบุตร รองประธานคณะทำงานกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
นายกวินพัฒน์ นิธิเตชเศรษฐ์ รองประธานคณะทำงานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง
นายนฤนารถ อัตตสัมพันธ์ รองประธานคณะทำงานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง
นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ รองประธานคณะทำงานคลัสเตอร์วิศวกรรม เครื่องจักรกลและงานโลหะ
นายวิธาน สันติไชยกุล รองประธานคณะทำงานกฎหมายและภาษี
นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ รองประธานคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก
นายกิตติคม พูลสมบัติ เลขาธิการ
นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ เหรัญญิก
นายวรพล กิตติพันธ์ กรรมการ
นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการ
นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ
นายเข็มชาติ นวสกุลเกียรติ กรรมการ
นายสุรพงษ์ ธนะพงศ์พิทยา กรรมการ
นายนิพันธ์ สิทธิเสถียรชัย กรรมการ
นายปริญญา ไพศาลศรีศิลป์ กรรมการ
นายประกิต กาญจนการไกร กรรมการ
นางสาวถิรดา ตันตยาภรณ์ กรรมการ
นายสิทธิพงษ์ รัตนจามร กรรมการ
นายรัฐโชติ วิระชะนัง กรรมการ
นายอดุลย์ ฉายรัตน์ กรรมการ
นายสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ กรรมการ
ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ กรรมการ
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ
ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล กรรมการ
นายสิทธา เทวาประดับ กรรมการ
นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต กรรมการ
นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการ
นายบุญเลิศ คลอวุฒิเสถียร กรรมการ

 

 

Close Bitnami banner
Bitnami